Participatie

Participatie op het ECL door leerlingen en ouders kan via de leerlingenraad, de ouderraad, de klankbordgroepen en de MR.

Leerlingenraad

a

De leerlingenraad (llr) is een uit en door de leerlingen gekozen groep, die opkomt voor de belangen van leerlingen. Twee leerlingen uit de llr zijn lid van de mr. De llr overlegt met de schoolleiding over punten die de leerlingen of de schoolleiding aandragen. De llr levert een belangrijke bijdrage aan het leerlingenstatuut, een wettelijk verplicht regelement waarin de rechten en plichten van leerlingen op het ECL staan. De llr is bereikbaar via ECLleerlingenraad(at)ecl.nl

Ouderraad

De ouderraad (or) geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies over de gang van zaken op het ECL ("doen we de goede dingen"). De or komt ongeveer zes keer per jaar samen. Daarnaast organiseert de or twee keer per jaar een thema-avond over onderwerpen waar ouders mee worstelen bij het opvoeden van hun kind: hoe help ik bij het maken van huiswerk? Wat moet ik van het internetgebruik van mijn kind vinden? Hoe werkt het puberende brein?

De or bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor het ECL gedurende de periode dat hun zoon/dochter op het ECL is ingeschreven.

Vragen stellen of informatie opvragen over de or is mogelijk door een e-mail te sturen naar de rector Marleen van der Flier, m.vanderflier(at)ecl.nl ,of naar OR(at)ecl.nl

a

Klankbordgroep

a

Om ouders en leerlingen zo veel mogelijk bij de uitvoering van beleid te betrekken, heeft elke afdeling een klankbordgroep. Een aantal keer per jaar komen deze klankbordgroepen bij elkaar om te bespreken of "we de dingen goed doen". De vergaderdata staan in de jaarkalender.