Passend onderwijs en trajectbegeleiding

a

Het ECL is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV-VO Zuid-Kennemerland. In dit samenwerkingsverband werken scholen voor voortgezet onderwijs aan de verbetering van de ondersteuning aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Het kaderplan trajectbegeleiding en het ondersteuningsprofiel staan op de website van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen het ECL krijgen de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben (maatwerk). Uitval van leerlingen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Binnen de trajectbegeleiding is er (intensief) contact met leerlingen, hun ouder(s), mentoren, docenten en eventueel ingezette externe hulpverlening.

Het ECL-specifieke schoolondersteuningsprofiel geeft meer informatie over wat het ECL kan bieden aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

De doelstellingen van de trajectbegeleiding zijn:

  • het begeleiden van leerlingen
  • partnership met ouders/verzorgers/verzorgers
  • coachen en begeleiden van docenten.

Contacten met ouders/verzorgers/leerling bestaan uit gesprekken, besprekingen en evaluaties van het ontwikkelingsperspectief (opp).

a